معادل فارسی کانال لم یکن = گویا نبود

پیشنهادی عربی عمومی

معادل فارسی کانال لم یکن = گویا نبود

معادل فارسی کانال لم یکن = گویا نبود

واژه ای پر کار برد ، نازیبا و عربی که جایش را بدجوری میان صحبت های رسمی باز کرده است

واژه گویا نبود کاربرد خوبی دارد

برای مثال

در صورت تبرعه متهم محتویات پرونده گویا نبود میشود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.