#به_زبان_مادری_نخندیم#جسورانه_فارسی_بانی_کنیم#آشپزخانه یک اتاق است که در آن فرآیند #پخت غذا یا #تابیدن انجام می‌شود. واژه #تاب از آن جهت مهم است که برخی از دیگر واژه های آشپزی مانند #تابه با آن ساخته شده. واژه نوین دیگر #تابَن است که مثل سوزن با پسوند ابزار ساز َن ساخته شده. تابَن[…]

آشپزخانه مادری با زبان دری