معادل کرونولوژی chronology = گاه شناسی

انگلیسی عمومی

معادل کرونولوژی chronology = گاه شناسی

معادل کرونولوژی chronology = گاه شناسی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.