معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.