معادل فارسی کنسرسیوم = هم فرجام، هم شریک

انگلیسی پیشنهادی عمومی

معادل فارسی کنسرسیوم = هم فرجام، هم شریک

معادل فارسی کنسرسیوم = هم فرجام، هم شریک

هم شریک عبارت بهتری برای کنسرسیوم است چرا که هدف از کنسرسیوم یکی کردن عاقبت امور یا فرجام نیست .

هم شریک مشابه هم کار است.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.