معادل فارسی کمپرسور = تنجار

انگلیسی علمی مصوب

معادل فارسی کمپرسور = تنجار

معادل فارسی کمپرسور = تنجار

تنجار یک واژه استفاده شده در دانشگاه است که هنوز علت استفاده از آن را نمیدانم. معادل دیگر متراکم کننده یا فشارنده است که خیلی جالب نیست. متراکم کننده عبارت بهتری است

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.