معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.