معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.