معادل فارسی چمبر chamber = خزانه

انگلیسی پایبندی علمی عمومی

معادل فارسی چمبر chamber = خزانه

معادل فارسی چمبر chamber = خزانه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.