معادل فارسی پمپ = تلمبه

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی پمپ = تلمبه

معادل فارسی پمپ = تلمبه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.