معادل فارسی پلیمر = بَسپار

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی پلیمر = بَسپار

معادل فارسی پلیمر = بَسپار

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.