معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.