معادل فارسی هلدینگ = شرکت مادر تخصصی، شرکت مادر، دارندگاه

انگلیسی پایبندی پیشنهادی عمومی

معادل فارسی هلدینگ = شرکت مادر تخصصی، شرکت مادر، دارندگاه

معادل فارسی هلدینگ = شرکت مادر تخصصی، شرکت مادر، دارندگاه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.