معادل فارسی مشغول = برکار

پیشنهادی عربی عمومی

معادل فارسی مشغول = برکار

معادل فارسی مشغول = برکار

مشغول بنا بر نحوه استفاده معانی زیادی دارد
وقتی میگوییم همیشه مشغول است میگوییم پرکار است
سرگرم کار بودن یا برکار بودن عبارت عام و معادل خوبی برای مشغول است.

درکار، سرکار، سرگرم، درگیر،گرفتار معادل های غلط اما نامزد های خوبی برای سایر واژه ها هستند

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.