معادل فارسی قطار سریع السیر = تندگذرآهن

پیشنهادی عربی عمومی

معادل فارسی قطار سریع السیر = تندگذرآهن

معادل فارسی قطار سریع السیر = تندگذرآهن

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.