معادل فارسی شافت فرنس SHAFT FURNACE = میل کوره

انگلیسی پایبندی پیشنهادی علمی

معادل فارسی شافت فرنس SHAFT FURNACE = میل کوره

معادل فارسی شافت فرنس SHAFT FURNACE = میل کوره

مشابه میل کوک، میل لنگ، میل سوپاپ، میل بافتنی، میل گرد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.