معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

جایی که واکنش در آن انجام میگیرد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.