معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.