معادل فارسی بلوئِر = فوت برقی

انگلیسی پیشنهادی علمی

معادل فارسی بلوئِر = فوت برقی

معادل فارسی بلوئِر = فوت برقی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.