معادل فارسی استهلال = ماه بینی

پیشنهادی عربی علمی

معادل فارسی استهلال = ماه بینی

معادل فارسی استهلال = ماه بینی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.