معادل فارسی از بیلد as build = نقشه برساخت

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی از بیلد as build = نقشه برساخت

معادل فارسی از بیلد as build = نقشه برساخت

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.