معادل فارسی طلبکار = بستانکار

عربی عمومی مصوب

معادل فارسی طلبکار = بستانکار

معادل فارسی طلبکار = بستانکار

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.