معادل فارسی حمل و نقل = جابجایی

عربی عمومی

معادل فارسی حمل و نقل = جابجایی

معادل فارسی حمل و نقل = جابجایی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.