گلر از کوته سازی گل کیپر شکل گرفته، موضوعی که البته با دانشی از کار برد اِر در انگلیسی هم برداشت شده است. سوال اینجاست که پسوند اِر در انگلیسی به معنی فاعل یا کننده محسوب میشود. برای مثال کامپیوتر یعنی حسابگر، من واژه ای مشابه گُلر که به معنی[…]

معادل فارسی گُلِر Goaler = دربازه بان

به نظرم نباید از نوشتن انگلیسی از راست به چپ ابایی داشته باشیم. به جای نوشتن apple میتوانیم بنویسیم اَپل و راحت بگوییم که کدهای اچتیمل به کار رفته در این پروگرم قابل اعتماد و سیف نیست. قبول دارم که به جای پروگرم باید گفت برنامه و به جای سیف[…]

نوشتن انگلیس از راست به چپ