دسته بندی: پیشنهادی

معادل فارسی متالورژی = فلزکاوی

ادامه مطلب

معادل فارسی ماوس = موش

موشواره واژه دم دستی نیست موشک هم ابهام دارد …

ادامه مطلب

معادل فارسی اسکرول = طومار

ادامه مطلب

معادل فارسی دابل کلیک = دو ضرب

ادامه مطلب

معادل فارسی فوتبال = پاتوپ

ادامه مطلب

معادل فارسی کریر career = نقاله

کریر جابجا کننده یا حمل کننده استمعادل های حمال یا نقال …

ادامه مطلب

معادل فارسی مشغول = بَرکار

ادامه مطلب

معادل فارسی برند = چهره

ادامه مطلب

معادل فارسی گاز پلاسما = گازاخته

پلاسما گازی است که برانیخته شده، برانگیختگی در فارسی آخته هم …

ادامه مطلب

معادل فارسی مشغول = برکار

مشغول بنا بر نحوه استفاده معانی زیادی داردوقتی میگوییم همیشه مشغول …

ادامه مطلب

معادل فارسی آفساید = پرچین

ادامه مطلب

معادل فارسی آفساید = دُژچین

ادامه مطلب

معادل فارسی startup trigger = تیزپا ماشه

ادامه مطلب

معادل فارسی N/A = نم (نامشخص)

ادامه مطلب

معادل فارسی ماسک mask = توربان

ادامه مطلب

معادل فارسی هشتگ، # = هشتا

# از هشت زاویه قائم تشکیل شده که می شود آن …

ادامه مطلب

معادل فارسی عکس تایملپس = زمان نما

ادامه مطلب

معادل فارسی کامپیوتر = رایانه، ماشین حساب

ادامه مطلب