دسته بندی: عمومی

معادل فارسی کاباره = شادخانه

ادامه مطلب

معادل فارسی تایملاین = پی‌داد‌نما

ادامه مطلب

معادل فارسی توالی = پیاپی

ادامه مطلب

معادل کرونولوژی chronology = گاه شناسی

ادامه مطلب

معادل فارسی پلیمر = بَسپار

ادامه مطلب

معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

ادامه مطلب

معادل فارسی سی سی = حبه

ادامه مطلب

معادل فارسی ددلاین = سرآمد

ادامه مطلب

معادل فارسی جوهر = دوات، دودآب

ادامه مطلب

معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

ادامه مطلب

معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

ادامه مطلب

معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

تیز زمینهرمزینه صریح …

ادامه مطلب

معادل فارسی کنسرسیوم = هم فرجام، هم شریک

هم شریک عبارت بهتری برای کنسرسیوم است چرا که هدف از …

ادامه مطلب

معادل فارسی چمبر chamber = خزانه

ادامه مطلب

معادل فارسی فنس = پرچین توری

ادامه مطلب

معادل فارسی ریموت = دوربان

ادامه مطلب

معادل فارسی دستورالعمل = راه نامه

ادامه مطلب

معادل فارسی پمپ = تلمبه

ادامه مطلب