دسته بندی: عربی

معادل فارسی توالی = پیاپی

ادامه مطلب

معادل فارسی جوهر = دوات، دودآب

ادامه مطلب

معادل فارسی دستورالعمل = راه نامه

ادامه مطلب

معادل فارسی معلول = توانخواه

ادامه مطلب

معادل فارسی مشغول = برکار

مشغول بنا بر نحوه استفاده معانی زیادی داردوقتی میگوییم همیشه مشغول …

ادامه مطلب

معادل فارسی وضو = دست نماز

ادامه مطلب

معادل فارسی خلیج = شاخ آب

ادامه مطلب

معادل فارسی قطار سریع السیر = تندگذرآهن

ادامه مطلب

معادل فارسی قطار = گذرآهن

ادامه مطلب

معادل فارسی جرثقیل = باربر

ادامه مطلب

معادل فارسی استهلال = ماه بینی

ادامه مطلب

معادل فارسی حمل و نقل = جابجایی

ادامه مطلب

معادل فارسی قرض الحسنه = نیک‌ سپاری

ادامه مطلب

معادل فارسی حساب = سپرده

ادامه مطلب

معادل فارسی طلبکار = بستانکار

ادامه مطلب

معادل فارسی صرافی = ارزبانی

ادامه مطلب

معادل فارسی کانال لم یکن = گویا نبود

واژه ای پر کار برد ، نازیبا و عربی که جایش …

ادامه مطلب

معادل فارسی تضارب آراء = گفتاوری

تضارب آراء رویدادی است که طی آن صحبت های گوناگون پیرامون …

ادامه مطلب