معادل فارسی معلول = توانخواه

پایبندی عربی عمومی

معادل فارسی معلول = توانخواه

معادل فارسی معلول = توانخواه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.