به نظرم نباید از نوشتن انگلیسی از راست به چپ ابایی داشته باشیم. به جای نوشتن apple میتوانیم بنویسیم اَپل و راحت بگوییم که کدهای اچتیمل به کار رفته در این پروگرم قابل اعتماد و سیف نیست. قبول دارم که به جای پروگرم باید گفت برنامه و به جای سیف[…]

نوشتن انگلیس از راست به چپ

برخی کلمات معادل مناسبی در فارسی ندارند یا به صورت مخفف هجی میشوند. این کلمات را چگونه بنویسیم؟ استفاده از تغییر زبان صفحه کلید و درج دو زبانه باید اولویت آخر باشد. یک راه مناسب و کمتر توسعه یافته استفاده از فارسینگیلیسی است به این صورت که به جای استفاده[…]

فارسینگیلیسی نویسی