اکی در فارسی کاربر های مختلفی دارد در برنامه ها کاربرد خیلی خوب یا باشه با موافقم کاربرد کافی است اما در زبان مکالمه ای نمیتوان از خیلی خوب استفاده کرد در حالی که هنوز اکی کاربرد دارد، برای همین باید در کاربرد محاوره ای از عبارات ساده تری استفاده[…]

معادل فارسی اکی، ok = ردیفه،حله،خیلی خوب،باشه،موافقم