گلر از کوته سازی گل کیپر شکل گرفته، موضوعی که البته با دانشی از کار برد اِر در انگلیسی هم برداشت شده است. سوال اینجاست که پسوند اِر در انگلیسی به معنی فاعل یا کننده محسوب میشود. برای مثال کامپیوتر یعنی حسابگر، من واژه ای مشابه گُلر که به معنی[…]

معادل فارسی گُلِر Goaler = دربازه بان