0

معادل فارسی گلس گوشی = شیشه محافظ گوشی

دیدگاهی دارید؟