0

معادل فارسی پروتکل protocol = قرارنامه

دیدگاهی دارید؟