0

معادل فارسی هشتگ، # = هشتا

# از هشت زاویه قائم تشکیل شده که می شود آن راهشتا هم نامید هشت تا

شباهت خوبی هم به هشتگ دارد

دیدگاهی دارید؟