0

معادل فارسی فریزر = یخدان

فریزر به معنای یخ کن است اما معادل خوبی برای آن ارائه نشده از آنجا که امروزه یخدان داخل فریزر ها تعبیه شده همین واژه جایگزین مناسبی برای آن است که مقصود را به راحتی منتقل میکند

دیدگاهی دارید؟