0

معادل فارسی ربات robot = آدمواره، بازو

معادل مصوب آدمک جذاب نیست

دیدگاهی دارید؟