0

معادل فارسی تروپوت Throughput = گذردهی

دیدگاهی دارید؟