0

معادل فارسی بکواش، backwash = پسشویی

دیدگاهی دارید؟